Stockholms läns landstings kriterier

KFUM Stockholm Gotland söker varje år stöd till ungdomsorganisationer från Stockholms läns landsting.

Syftet med att landstinget delar ut bidrag är att verka för barn och ungdomars demokratiska fostran, inflytande och delaktighet i föreningslivet samt att förebygga ohälsa.

För att få pengar vill landstinget att man ska verka utifrån primärt fyra områden:

  • Demokrati – ”Kulturnämnden prioriterar regional och social spridning och vill stimulera till mångfald, samhällsengagemang och opinionsbildning. De ungdomsorganisationer som får stöd skall vila på demokratisk grund vad avser både organisationens uppbyggnad och den verksamhet som bedrivs.”
  • Jämställdhet – ”De organisationer som får stöd skall främja jämställdhet genom att båda könen skall representeras i styrelser och andra beslutande organ (undantag organisationer vars huvudsyfte är att arbeta för jämställdhet vilket skall framgå av organisationens stadgar), och arbeta med att skapa lika förutsättningar för båda könen genom jämställdhetsplan, könsuppdelad statistik och utvecklingsarbete.”
  • Jämlikhet – ”Den organisation som får stöd skall gynna mångfalden i föreningslivet till exempel genom att arbeta med integrationsfrågor och erbjuda mötesplatser.”
  • Tillgänglighet – ”Den förening eller organisation som får stöd skall sträva efter detta, både i den fysiska miljön och i information i form av till exempel broschyrer och hemsida.”
  • Övrigt – ”Kulturnämnden förutsätter utöver dessa mål att den förening eller organisation som får stöd från kulturnämnden arbetar aktivt med miljöfrågor, samt motarbetar all droganvändning i verksamheten.”

Dessa områden är luddiga och rätt odefinierbara, på gott och ont. Förhoppningsvis kan nedanstående länkar inspirera till hur begreppen kan göras begripliga och integreras i verksamheten.

JämställdhetKillfrågor.se, Crossing Boarders

DemokratiArbeta med ungdomsintegrering och inflytande

Mer information om landstingskriterierna finner du här

Telefon: 0768-466658
Epost: stockholmgotland@kfum.se
Adress: KFUM Stockholm Gotland
Box 920 22
120 06 Stockholm
Besöksadress: Fryshuset - Mårtendalsgatan 2-8, 8 tr.