Skip to content
Sök

Bidrag

KFUM Stockholm Gotland söker varje år stöd till ungdomsorganisationer från kulturförvaltningen i Region Stockholm.

En del av detta stöd reserveras till regionens föreningar som kan söka bidrag för föreningsutveckling, kompetensutveckling och projekt kopplade till Region Stockholms kriterier.  Bidraget föreningarna får är medlemsbaserat och bygger på antalet medlemmar i åldrarna 6-25 år föreningarna rapporterat till respektive specialförbund. 2022 fick föreningarna ett grundbidrag på upp till 12 000 kr samt 35 kr/medlem i bidragsberättigad ålder. Bidrag kan inte fördelas till föreningar som inte har skickat in alla begärda dokument eller deltagit aktivt på vår obligatoriska inspirationsdag. Föreningarna ansöker sedan hos KFUM Stockholm Gotland ur sin bidragspott som de blivit tilldelade. Potten får sparas i max två år, sedan går pengarna tillbaka till KFUM Stockholm Gotland.

Syftet med bidragen är att stödja föreningar och enskilda medlemmar i deras utveckling för att ge ungdomsverksamheten kraft och kvalitet. Bidragen skall komma den enskilde medlemmen och dennes förening till godo.

Bidrag kan fås för två ändamål:

 1. Aktivitet med syfte att främja arbete med jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och demokrati. Pengarna som KFUM Stockholm Gotland får från Region Stockholm ska främja arbete med jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och demokrati. Därför vill regionstyrelsen uppmuntra till utvecklingsarbete inom dessa områden. Här hittar du Region Stockholms regler och anvisningar: Regler_ungdomsorg
 2.  Initiativ för mötesplatser, utbildningar och aktiviteter som riktar sig till barn och unga upp till 25 år.
  Syftet skall vara kopplat till KFUM:s mål om ”fysisk aktivitet, intellektuell stimulans och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra”. Detta inrymmer också internationellt och kulturellt utbyte.

Här hittar du blanketten: Bidragsmall

Utöver föreningsbidraget kan enskilda medlemmar mellan 15-25 år söka ett individuellt bidrag och nybildade KFUM-föreningar kan söka ett nystartsbidrag, se info längre ner.

I kalendern kan du se när bidragsgruppen har sitt nästa möte.

Information

  Kriterier

  KFUM Stockholm Gotland söker varje år stöd till ungdomsorganisationer från kulturförvaltningen i Region Stockholm.

  Syftet med bidraget är att verka för barn och ungdomars demokratiska fostran, inflytande och delaktighet i föreningslivet samt att förebygga ohälsa.

  För att få pengar vill region Stockholm att man ska verka utifrån primärt fyra områden:

  • Demokrati – ”Kulturnämnden prioriterar regional och social spridning och vill stimulera till mångfald, samhällsengagemang och opinionsbildning. De ungdomsorganisationer som får stöd skall vila på demokratisk grund vad avser både organisationens uppbyggnad och den verksamhet som bedrivs.”
  • Jämställdhet – ”De organisationer som får stöd skall främja jämställdhet genom att båda könen skall representeras i styrelser och andra beslutande organ (undantag organisationer vars huvudsyfte är att arbeta för jämställdhet vilket skall framgå av organisationens stadgar), och arbeta med att skapa lika förutsättningar för båda könen genom jämställdhetsplan, könsuppdelad statistik och utvecklingsarbete.”
  • Jämlikhet – ”Den organisation som får stöd skall gynna mångfalden i föreningslivet till exempel genom att arbeta med integrationsfrågor och erbjuda mötesplatser.”
  • Tillgänglighet – ”Den förening eller organisation som får stöd skall sträva efter detta, både i den fysiska miljön och i information i form av till exempel broschyrer och hemsida.”
  • Övrigt – ”Kulturnämnden förutsätter utöver dessa mål att den förening eller organisation som får stöd från kulturnämnden arbetar aktivt med miljöfrågor, samt motarbetar all droganvändning i verksamheten.”

  Mer information kring Region Stockholms kriterier hittar du här.

   

  Exempel på beviljade bidrag

  Nedan följer en lista med exempel på beviljade bidragsansökningar. Förhoppningsvis ger den inspiration och fler ansökningar! Hör av dig till Regionen om något bra projekt du deltagit i saknas.

  • Jubileum (föreningen firar x år)
   Föreningen bjöd in gamla och nya medlemmar. Informerade om föreningens historia, mål och utveckling.
  • Coach-/ledarresa (ex. Litauen, Turkiet, Kreta, Spanien)
   Med fokus på utveckling, utbildning och teambuilding. Besöker eventuellt något lag/någon grupp på plats.
  • Ledarskapsutbildning mot droger, våld och utanförskap
   Föreningen utbildade utbildare som sedan kan prata i skolklasser om detta.
  • Aktivitetshus för 13-16-åringar
   Föreningen har öppet hus en dag i veckan och erbjuder olika fysiska aktiviteter vilket leder till att fler ungdomar börjar idrotta i föreningen.
  • Dagläger/träningsläger
   Detta erbjuds under sommaren eller andra lov. Syftet är att spela basket och umgås och att skapa en plats där ungdomar får utvecklas efter sin förmåga både inom idrotten och personligt.
  • Hålla kvar ungdomar
   Föreningen satsar för att utveckla arbetet för att minska avhopp. Kostnadsfria aktiviteter erbjuds för att stärka det sociala nätverket, t.ex. bowling, olika besök, terminsavslutning, kick-off.
  • Delta på utbildningar (KFUM-utbildningar och andra)
   Se kalendern till höger för KFUM:s utbildningar. Föreningar kan även skicka någon de vill pusha till en internationell utbildning, ex. coachutbildning anordnad av NIKE i South Carolina, USA. Kunskapen personen får på utbildningen måste dock spridas i föreningen.
  • Utöka verksamheten inom handikappidrott
   Föreningen ville utöka verksamheten och fick pengar för att aktivt annonsera i lokalpress, ha träningsläger, jobba med teambuilding och starta samarbete med olika handikapporganisationer
  • Inspirationskväll för en viss målgrupp (tjejer / killar / viss ålder / ledare etc)
   För att locka just den målgruppen att börja i föreningen alternativt hålla kvar dem i föreningen genom föreläsning, teoretiska/praktiska övningar.
  • Kurs i personlig hälsa och utveckling
   Föreningen ville jobba mer med både med psykisk och fysisk hälsa. Går också att söka pengar för att hålla kurs i något särskilt ämne, idrottspsykologi, idrottsskador etc.
  • Basketskola för barn
   Under sommaren för 7-11-åringar
  • Internationellt utbyte
   Föreningen startade utbyte med klubb i annat land. Parterna i utbytet besöker varandra, delar erfarenheter, tränar tillsammans etc.

  För dig som vill starta förening

  Som ny förening inom KFUM Stockholm Gotland regionen kan man få ett nystartsbidrag på upp till 10 000 kr. Ansökan om bidraget görs nedan och måste ske senast 6 månader efter inträde i KFUM Sverige samt redovisas senast ett år efter att utbetalning skett. Specificera i ansökan vad ni vill använda pengarna till och en budget.

  Nystartsbidrag

  För dig som är ung och vill delta i KFUM-arrangemang

  Syfte

  Syftet med ett individuellt bidrag för att delta i KFUM-arrangemang är att uppmuntra unga till ökat engagemang inom KFUM och ökad förståelse för KFUM-rörelsen i stort.

  Vem kan söka?

  Du som är

  15-25 år
  Medlem i en förening inom KFUM Stockholm Gotland-regionen

  Vad kan du söka för?

  Du kan söka bidrag för att delta i aktiviteter som anordnas av KFUM i Sverige men även YWCA/YMCA internationellt. Det kan till exempel vara:

  Internationella läger/festivaler/konferenser
  Nationella och internationella utbildningar
  KFUM Sveriges riksombudsmöte
  YMCA World Council/YWCA World Council (hålls vart fjärde år)
  Årsmöten inom YWCA och YMCA på europeisk nivå
  Och mycket mer!
  För att se vilka aktiviteter som är på gång är det bra att hålla koll på KFUM Sveriges kalender: https://kfum.se/evenemang/

  Hur mycket kan du söka?

  Du kan söka bidrag för upp till 75% av dina kostnader för att delta i arrangemanget, men max 10 000 kr.

  Hur söker du?

  Genom att fylla i den här blanketten: Individuellt bidrag Observera att ansökan måste vara inlämnad före arrangemanget börjar.

  Beslut

  Regionstyrelsens bidragsgrupp fattar beslut utifrån motivering i ansökan samt hur mycket pengar som finns reserverade i budget. Bidragsgruppen har möte ca fyra gånger/år. För att se när nästa möte är, kolla i kalendern.

  Redovisning

  Efter att du deltagit i arrangemanget ska en redovisning lämnas in. Redovisning sker skriftligt och i vissa fall även muntligt på regional träff eller liknanda. I de fall muntlig redovisning ska göras får du reda på det i samband med beslutet.

  Frågor?

  Kontakta Tommie Hansson, Verksamhetsutvecklare – KFUM Stockholm Gotland, tommie.hansson@kfum.se eller 0768-466658